• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Regulamin sklepu

1. Informacje ogólne

1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Hydroponika Bez Ogródek  działającym pod adresem: http://www.hydroponikabezogrodek.pl , który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to Hydroponika Bez Ogródek z siedzibą w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 21a/1, o numerze NIP: 642-32-067-17.

Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.hydroponikabezogrodek.pl 

Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.

Cenie – rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Koszty dostarczenia Towaru).

Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą

Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty związane z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta.

Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożone w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie Hydroponika Bez Ogródek są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.


2. Rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Hydroponika Bez Ogródek prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Hydroponika Bez Ogródek  oraz świadczy usługę "NEWSLETTER". Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Hydroponika Bez Ogródek w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, a usługa "NEWSLETTER" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie.

3. Usługa „NEWSLETTER” jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
 • włączoną obsługę Java Script,
 • włączoną obsługę plików Cookies,
 • aktywny adres e-mail.


3. Warunki realizacji zamówienia

1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:

 • wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
 • dodania ich do koszyka,
 • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
 • zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany
 • podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.
 • kliknięcia przycisku "Kupuję i płacę" wiąże się z obowiązkiem płatności.

2. Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości.

3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. .

4. Czas realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

5. Sprzedawca dostarcza Klientowi Towar objęty Zamówieniem wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT. 


4. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz ewentualne Koszty dostarczenia Towaru mogą być regulowane w jednej z następujących form płatności:

a) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
b) płatność dokonywana on-line za pośrednictwem systemu realizującego płatności on-line przelewy24.pl
c) przelew bankowy,

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy przelać na rachunek bankowy w mBank 79 1140 2004 0000 3802 7737 7615

3.Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.


5. Dostawa zamówionego towaru

1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez firmę kurierską DPD lub do wybranego paczkomatu INPOST poprzez firmę Inpost. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. 

2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

3. Pliki elektroniczne dostępne są do pobrania z platformy sklepu po zaksięgowaniu wpłaty. 

4. Kupujący odmawiając przyjęcia przesyłki pobraniowej bez odstąpienia od umowy nie dotrzymuje warunków umowy kupna-sprzedaży, co w myśl kodeksu cywilnego jest wykroczeniem. 

5. W przypadku kiedy towar wysłany za pobraniem nie zostanie odebrany, kosztem pakowania, dostawy oraz zwrotu przesyłki będzie obciążony kupujący. Wezwanie do zapłaty zostanie dostarczone drogą telefoniczną, mailową lub pisemną. Jeśli te metody okażą się nieskuteczne sprawa zostaje przekazana do windykacji. 

6. W przypadku nieodebrania przesyłki i konieczności ponownego wysłania towaru, klient zobowiązany jest pokryć koszt ponownej wysyłki oraz koszt zwrotu do firmy. 

 


6. Zwrot oraz wymiana Towaru

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwroty prosimy wysyłać na adres:

Hydroponika Bez Ogródek

ul. Wyzwolenia 21a/1

44-200 Rybnik

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Dokonując zakupu kupujący wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli otrzyma produkt elektroniczny przed upływem terminu do odstąpienia. (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38. pkt. 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” 

W trakcie potwierdzenia zamówienia klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjmuje to do wiadomości.

8. Zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o świadczenie usług, jeżeli towary są sprowadzane z fabryki na indywidualne zamówienie konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i wyraził zgodę na takie ograniczenie - produkty sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta, nie podlegają zwrotom. 

9. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 


7. Gwarancja i reklamacja towaru

1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

2. Produkty posiadają 2-letnią gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. 

3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

4.Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 24 miesięcy od daty jej wykrycia. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sklepi podany w górnej części Regulaminu. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 

5. Reklamowany towar musi zostać odesłany wraz z opisem reklamacji na adres: (na nasz koszt)

Hydroponika Bez Ogródek

ul. Wyzwolenia 21a/1

44-200 Rybnik

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Rzeczywiste kolory produktów mogą w stopniu nieznacznym różnić się od tych w komputerze lub urządzeniu mobilnym w zależności od indywidualnych ustawień i parametrów monitora. Takie różnice nie podlegają reklamacjom.

 

8. Przebieg procesu reklamacyjnego

Pierwszy etap reklamacji – zgłoszenie żądania przez kupującego

W pierwszym etapie zgłoszenia reklamacji, klient nie może żądać obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy bez zaistnienia szczególnych okoliczności.

Drugi etap reklamacji – działanie sprzedawcy

Przy zgłoszeniu takiego roszczenia, możemy w rozsądnym czasie i bez niedogodności dla konsumenta jedynie dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy lub odwrotnie, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w zgłaszany przez kupującego sposób będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

Możemy również odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeśli wymiana i naprawa są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów. Oczywiście na tym etapie możliwe jest również spełnienie żądań klienta.

Trzeci etap reklamacji – reakcja kupującego

W odpowiedzi na stanowisko sprzedającego, kupujący będzie mieć następujące opcje.

Jeżeli:

 • odmówimy doprowadzenia towaru do zgodności z umową (odmówił naprawy bądź wymiany);
 • nie doprowadzimy towaru do zgodności z umową (nie dokonamy naprawy bądź wymiany);
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że próbowaliśmy doprowadzić towar do zgodności z umową;
 • z naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzimy towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta,

kupujący może wówczas:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
 • odstąpić od umowy.

 

9. Opinie klientów i recenzje produktów

1. Klient ma prawo do wystawienia opinii produktu na sklepie internetowym oraz zewnętrznych wizytówkach firmy/sklepu.

2. Został wdrożony system weryfikacji autentyczności opinii. Każda opinia przed jej publikacją jest weryfikowana czy pochodzi od konsumenta, który dokonał zakupu w sposób faktyczny, czy jest też opinią nieprawdziwą.

 

10. Ochrona danych osobowych

1. Składając Zamówienie Klient wyraża, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w koszyku, zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie. Administratorem danych osobowych Klienta jest Hydroponika Bez Ogródek - Marcin Miczajka

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

 

11. Własność intelektualna 

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.hydroponikabezogrodek.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.hydroponikabezogrodek.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.hydroponikabezogrodek.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.hydroponikabezogrodek.pl użyte są w celach informacyjnych.


12. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.06 grudnia 2022 r.

2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie ze zmianami na przyszłość. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.